SK HU
TOP_IMAGE
 Dnešný dátum: 27. August 2016. Dnes má meniny Silvia  


Úvodná stránka
Súčasnosť
História
Cirkev
Dokumenty
Faktúry a Objednávky
Fotogaléria
Napíšte nám
Kontakty
Rekreačné stredisko
Verejné obstarávanie


Udalosti
2016 / August
PUStŠPSoN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
predchádzajúcinasledujúci
  Dátum: 2016-01-04 15:21:35

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Obec Kamenica nad Hronom vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KAMENICA NAD HRONOM

 

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Hronom.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Kamenica nad Hronom zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami (pozri nižšie)

 

do 29.1. 2016 do 12:00 hod.

 

na Obecný úrad Kamenica nad Hronom, 943 65 Kamenica nad Hronom 106 v uzavretej obálke označením

“VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – “NEOTVÁRAŤ!”

Voľba  hlavného kontrolóra sa uskutoční na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva.

 

Požiadavky:

 • ukončené úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • znalosť maďarského jazyka
 • znalosť legislatívy a znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových organizácií, zákona o finančnej kontrole o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov, noriem na úrovni samosprávy
 • 3 ročná skúsenosť v oblasti kontroly

 

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej činnosti
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

 

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov  obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

 

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

 

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

 

  Ján Elzer

starosta obce  Dátum: 2015-12-16 15:45:14

VOLBY 2016

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 
Obec Kamenica nad Hronom zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie „Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ pre voľby do NR SR 2016.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: melicherova@kamenicanadhronom.sk  (najneskôr do 11.1.2016)

Tlačivo a náležitosti, ktoré musí obsahovať „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete na stránke:
http://www.minv.sk/?nr16-delegovanie  Dátum: 2015-11-20 15:45:18

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

 

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

 

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Ÿ vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

Ÿ v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

Ÿ nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

Ÿ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

 

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).

Elektronická adresu na doručovanie žiadostí: obec@kamenicanadhronom.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ adresu trvalého pobytu,

Ÿ adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

Ÿ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

Ÿ hlasovacie lístky,

Ÿ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

Ÿ poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

 

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

   Dátum: 2015-06-08 13:11:34

Vyberove konanie MS


  Dátum: 2015-05-19 08:34:17

Vyberove konanie MS


  Dátum: 2015-03-23 15:22:42

Vyberove konanie MS


  Dátum: 2015-03-02 15:26:38

Pozvánka

Starosta obce pozýva občanov obce na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kamenica nad Hronom, ktoré sa bude konať 04. marca 2015 na obecnom úrade v Kamenici nad Hronom o 18.00 hod.
  Dátum: 2014-10-14 14:33:20

Vyhlasenie kandidatury 2014 Kamenica nad Hronom


  Dátum: 2014-10-01 14:29:49

Oberackova slavnost


  Dátum: 2014-05-21 14:33:25

SAMOSPRÁVA OBCE KAMENICA NAD HRONOM
Vás srdečne pozýva na


XV. SLÁVNOSŤ SV. URBANA

ktorá sa uskutoční dňa 31. mája 2014 (sobota)
v parku Sv. Urbana v Kamenici nad Hronom.

Program:
09:00 - 15:00Regionálna súťaž vo varení guláša

11:00 - 12:00Slávnostná svätá omša, miesto: park Sv. Urbana

12:00 - 14:00Obedňajšia prestávka

14:00 - 14:30Zahájenie osláv

14:30 - 15:00Kultúrny program

15:00 - 15:45Vyhodnotenie súťaže vo varení guláša

15:45 - 18:00Folklórny program a vystúpenie miestnych skupín a sólistov

18:00 - 19:00Tanečný dom

20:00 - 02:00Pouličná slávnosť


  Dátum: 2014-05-16 14:10:36

Pozvánka !

Gulyás IMGSamospráva obce Kamenica nad Hronom
Vás pozýva na

XIV. ročník regionálne súťaže vo varení guláša,

v rámci osláv Sv. Urbana dňa 31-ho mája 2014

Organizátori zabezpečia pre súťažiacich drevo a možnosť odberu pitnej vody. Všetky potrebné suroviny zabezpečia súťažiaci . Účasť zdarma, bez štartovného!

Termín uzavretia prihlášok je 23-ho mája  Dátum: 2013-03-06 15:32:44

Oznámenie

Obec Kamenica nad Hronom, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podla ust. § 2 písm. f/ a čl. x zákona NR SR o prechode pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a § 18 zák.č. 71/196/ Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ na základe žiadosti: Obce Kamenica nad Hronom o vydanie súhlasu na výrub drevín oznamuje, že


dňa 22.03.2013 o 13.00 hod.
vykoná ústne konanie spojené s miestnym šetrením
so stretnutím na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom.


Zároveň Vás žiadame, aby sa tohoto ústneho konania zúčastnila oprávnená osoba, s ktorou správny orgán bude v predmetnej veci jednať, v prípade, že sa nechá zastupovať, tak sa jeho zástupca musí preukázať písomnou plnou mocou.  Dátum: 2012-10-11 11:03:52

VÝZVA STAROSTU OBCE

 1. PSY – Majitelia psov sú povinní vykonať opatrenia zabraňujúce útek psov. Pes nesmie ohrozovať okoloidúcich. Bude pokuta!
 2. SMETI – Smeti každého druhu odkladať na vyhradené miesto. Bude sa to sledovať, pri zistení nedodržania– POKUTA! TAKTO ĎALEJ UŽ NIE JE MOŽNÉ POKRAČOVAŤ! CHRÁŇME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!


  Dátum: 2012-01-21 11:12:11

Oznam

 1. Upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností /pozemkov, domov, chát, garáží, záhrad/, že sú povinní do konca januára nahlásiť na obecný úrad všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností t.j. kúpu, predaj, prístavbu, zbúranie, kolaudáciu nehnuteľností. Prineste si so sebou aj kúpnopredajnú zmluvu, list vlastníctva alebo iné dokumenty potvrdzujúce vlastníctvo.
 2. V zmysle novely zákona je každý občan povinný zahlásiť počet psov. Bude sa kontrolovať! V prípade, ak do konca januára nebude zahlásený aktuálny počet psov, daň za psa sa bude vyrubovať nami evidovaným počtom a nebudú sa prijímať žiadosti o zrušenie dane za psa. Daň z nehnuteľností, aj daň za psa sa vyrubí jedným rozhodnutím. To znamená, že v januári 2013 nemusíte platiť obci daň za psa, ale počkáte na doručenie rozhodnutia a následne daň môžete uhradiť v hotovosti do pokladne úradu alebo bankovým prevodom. Všetky potrebné údaje k úhrade, ako je číslo účtu, suma a variabilný symbol, budú v rozhodnutí uvedené.

    Archív


Info o stránke: info@kamenicanadhronom.sk
Image