Spoločný stavebný úrad

Kontakt:
Ing. Brigita Krakovská – samostatná odborná referentka
tel. kontakt: 0911 268 834

Úradné hodiny:

Pondelok: 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 15.30 hod.

Utorok : 13.00 – 15.30 hod.

Streda: nestránkový deň

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 08.00 – 12.00 hod

 

Rozsah kompetencií:

Oblasť originálnej kompetencie a preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
– ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, územné konania, stavebné konania, kolaudačné konania, povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb, odstraňovanie stavieb atď..
Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikáciách v súlade
so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších prepisov.
– povoľovanie miestnych a účelových komunikácií.

Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany zložiek životného prostredia:
– súhlas na výrub drevín, uloženie finančnej náhrady za výrub drevín v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
– pojednávanie o priestupkoch a ukladanie sankcií na úseku odpadového hospodárstva v súlade
so zákonom č. 79/2015 Z,z, v znení neskorších predpisov,
– rozhodovacia činnosť pri povoľovaní vodných stavieb pre fyzické osoby a vydávanie vyjadrení k stavebných dokumentáciám pre fyzické osoby v súlade so zákonom č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov,
– vydávanie súhlasov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

TLAČIVÁ:

Ziadost-mzzodoc

Ziadost-o-dodataocne-sp–jednoduchy-listdoc

Ziadost-o-odstranenie-stavbydoc

Ziadost-o-predlzenie-lehoty-na-ukoncenie-vystavbydoc

Ziadost-uzemne-rozhodnutie-a-stavebne-povolenie-v-spojenom-konanidoc

navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutiadoc

navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby-a-vyuziti-uzemiadoc (1)

navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby-a-vyuziti-uzemiadoc

ohlasenie_reklamnej_stavby_na_ktorej_je_navacsia_inform_plocha_mensia_ako_3m2doc

ohlasenie-drobnej-stavby-a-stavebnych-upravdoc

 

Oznámenie

 Obec Kamenica nad Hronom, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podla ust. § 2 písm. f/ a čl. x zákona NR SR  o prechode pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny a § 18 zák.č. 71/196/ Zb. o správnom konaní /správny  poriadok/ na základe  žiadosti: Mgr. Anity Šándorovej, bytom Kamenica nad Hronom č. 499 o vydanie súhlasu na výrub  drevín oznamuje, že

dňa 13.03.2018 o 09.00 hod.

vykoná ústne konanie spojené s miestnym šetrením

so stretnutím v Kamenici nad Hronom súp. č. 499

Zároveň Vás žiadame, aby sa tohoto ústneho konania zúčastnila  oprávnená osoba, s ktorou správny orgán bude v predmetnej veci  jednať, v prípade, že sa nechá zastupovať, tak sa jeho zástupca  musí preukázať písomnou plnou mocou.

 

Ján Elzer

starosta obce

v.z. Ing. Brigita Krakovská

 

Doručí sa:

  1. Anita Šándorová, Kamenica nad Hronom č. 499

Vybavuje: Ing. Brigita Krakovská

Návrat na vrch stránky