Dane z nehnuteľnosti a iné poplatky

Oznamujeme občanom, že vlastníci nehnuteľností (t.j. pozemky, domy, chaty, garáže, záhrady) sú povinní do konca januára nahlásiť na Obecný úrad všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubovanie dane z nehnuteľností (t.j. kúpu, predaj, prístavbu, zbúranie, kolaudáciu nehnuteľností a pod.). Prineste so sebou aj kúpno-predajnú zmluvu, alebo iné dokumenty potvrdzujúce vlastníctvo.

Vyzývame držiteľov psov, aby do konca januára  bez písomnej výzvy zahlásili, ak ohľadom počtu chovaných psov nastali zmeny.

Obec Kamenica nad Hronom na základe písomnej žiadosti a predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatku zníži poplatok ak:

  1. a) poplatník študuje na strednej resp. vysokej škole mimo obce a k žiadosti o zníženie poplatku predloží  potvrdenie o návšteve školy
  2. b) poplatník sa v pracovných dňoch z dôvodu pracovnej činnosti nezdržiava na území obce a k žiadosti o zníženie poplatku predloží doklad o zamestnaní od zamestnávateľa

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31. januára 2019 príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v  tejto lehote nepredloží príslušné doklady,  nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. Vyzývame teda študentov, ktorí študujú mimo obce a občanov pracujúcich mimo SR, aby spolu so žiadosťou predložili horeuvedené potvrdenia.

 

Návrat na vrch stránky