Dane z nehnuteľnosti a iné poplatky

Oznamujeme občanom, že vlastníci nehnuteľností (t.j. pozemky, domy, chaty, garáže, záhrady) sú povinní do konca januára nahlásiť na Obecný úrad všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubovanie dane z nehnuteľností (t.j. kúpu, predaj, prístavbu, zbúranie, kolaudáciu nehnuteľností a pod.). Prineste so sebou aj kúpno-predajnú zmluvu, alebo iné dokumenty potvrdzujúce vlastníctvo.

Vyzývame držiteľov psov, aby do konca januára  bez písomnej výzvy zahlásili, ak v počte chovaných psov nastali zmeny.

Obec Kamenica nad Hronom na základe písomnej žiadosti a predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatku zníži poplatok ak:

  1. a) poplatník študuje na strednej resp. vysokej škole. Potvrdenie o návšteve školy je potrebné predložiť len v prípade, ak študent navštevuje školu mimo územia SR.
  2. b) poplatník sa v pracovných dňoch z dôvodu pracovnej činnosti nezdržiava v obce a k žiadosti o zníženie poplatku predloží doklad o zamestnaní od zamestnávateľa

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31. januára 2019 príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v  tejto lehote nepredloží príslušné doklady,  nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

 

Návrat na vrch stránky