Dotazník zameraný na radónovú problematiku – prieskum verejnej mienky

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch požiadal mesto Štúrovo a poskytnutie súčinnosti pri distribúcii a vypĺňaní dotazníka zameraného na radónovú problematiku.

Dotazník vypracovali pracovníci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni. Cieľom dotazníka je získať informácie, ktoré by pomohli pripraviť postupy na zníženie záťaže vyplývajúcej všeobecne zo zdravotných rizík a konkrétne z radónu.

Dotazník môžu vyplniť občania Slovenskej republiky všetkých vekových kategórií, ale do záverečného hodnotenia budú zahrnuté len odpovede od občanov vo veku 18-64 rokov. Vyplnenie prieskumu Vám pravdepodobne zaberie 10 až 15 minút. Dotazník je anonymný.

Dotazník je k dispozícii online v slovenskom a maďarskom jazyku:

Slovenská verzia: https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=sk

Maďarská verzia: https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=hu

Ďakujeme!

Návrat na vrch stránky