Dodatok č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Mellékletek

Back to top