VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o miestnom popl. za komun. odpady a dr. stav. odpady

Mellékletek

Back to top