Értesítés az Önkormányzati képviselői mandátum megszünéséről és a helyettes kinevezéséről

Starosta obce Kamenica nad Hronom oznamuje, že s účinnosťou od 11.02.2021 zanikol, podľa § 25 ods. 2 písm. j), zákona NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Kamenica nad Hronom Ladislava Lalo.

Podľa § 192 zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce Kamenica nad Hronom oznamuje nastúpenie prvého náhradníka – kandidáta, ktorý získal vo voľbách do orgánov samosprávy obce Kamenica nad Hronom,  dňa 10. novembra 2018 najväčší počet platných hlasov.

Na post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Kamenica nad Hronom nastupuje prvý náhradník:

Andrea KORMOS

bytom Kamenica nad Hronom 29

Funkcie poslanca sa ujme, v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení, po zložení sľubu poslanca na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní.

V Kamenici nad Hronom, dňa 22.02.2021

Ján Elzer,

starosta obce

Oznámenie o záníku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ obce Kamenica nad Hronom

Back to top