Meghívő a képviselő-testületi ülésre – szeptember. 24-én (csütörtök) 18 órai kezdettel a Községhivatalban

POZVÁNKA

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení týmto zvolávam rokovanie riadneho zasadnutia Obecného zastupitel’stva v Kamenici nad Hronom

na deň 24. septembra 2020 (štvrtok) o 18.00 hod. na Obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Určenie zapisovateľa a overovatel’ov zápisnice.
4. Vol’ba návrhovej volebnej komisie.
5. Žiadost’o vypovedanie nájomnej zmluvy: nájomca Ing. Ladislav Stugel.
6. Zámer predaja obecného pozemku pre Juraj Molnár.
7. Žiadost’ Alici Dornovej o prenájom obecného pozemku.
8. Žiadosť Katariny Didiášovej o odkúpenie obecného pozemku.
9. Žiadosť Martiny Demendiovej o odkúpenie obecného pozemku.
10. Žiadost’ o odkúpenie obecného pozemku pre Juraj Molnár.
1 1. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku pre Ladislav Batoch, bytom
Kamenica nad Hronom 52
12. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Záver.

S pozdravom,

Ján El z e r
starosta obce

Pozvánka

Back to top