Meghívó a képviselő-testületi ülésre – október 3.-án (csütörtök) 18 órai kezdettel a Községhivatalban

Starosta obce Kamenica nad Hronom

___________________________________________________________________________

    V Kamenici nad Hronom, dňa 27.09.2019

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení týmto

z v o l á v a m

rokovanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Kamenici nad Hronom na deň

3. októbra 2019 (štvrtok) o 18.00 hod.

na obecnom úrade s nasledovným programom:

Otvorenie zasadnutia.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Schválenie programu zasadnutia.

Voľba návrhovej volebnej komisie.

Schválenie predaja obecného pozemku /žiadateľ: Katarína Čičó, Prokk Norbert/.

Schválenie nájmu obecného pozemku pre žiadateľa Kosdi Ondrej a manž. Melinda.

Prejednanie nájomníka v bytovom dome s.č. 543, byt č. 3.

Prejednanie zmlúv medzi Obec Kamenica nad Hronom a Naturpack, KSOH Štúrovo.

Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov odpadového hospodárstva obce Kamenica nad Hronom k 31.12.2018 a k 30.06.2019.

Rôzne.

Záver.

S pozdravom

                                                                               Ján E l z e r

                                                                             starosta obce

 

 

 

Back to top