Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Jarmila Kálmánová

Odosielateľ: Okresný súd Nové Zámky

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Okresnom súde v Nových Zámkoch na prízemí vo dverí č. 8 v úradných hodinách.ade v Kamenici nad Hronom.

Vyvesené: 18.12.2019

Návrat na vrch stránky