Pozvánka na rokovanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Pozvánka

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení týmto

zvolávam

rokovanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Hronom na deň

27. februára 2020 (štvrtok) o 18.00 hod.

na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Voľba návrhovej volebnej komisie.
7. Prejednanie a schválenie zverejnenia zámeru predaja nehnuteľnosti pre Tarics Peter,
bytom Kamenica nad Hronom
8. Prejednanie a schválenie predaja nehnuteľnosti pre Tarics Peter.
9. Prejednanie a schválenie zverejnenia zámeru predaja nehnuteľnosti pre Lucia
Ormándiová a manž. Zoltán Ormándi.
10. Prejednanie a schválenie predaja nehnuteľnosti pre Lucia Ormándiová d a manž. Zoltán
Ormándi.
1 1. Schválenie nájomnika pre nájomný byt súp. d. 543/4.
12. Žiadosť o finančnú podporu pre základnú špeciálnu školu Štúrovo.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Záver.

 

S pozdravom,

Ján Elzer

starosta obce

Návrat na vrch stránky