Pozvánka na rokovanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kamenica nad Hronom
___________________________________________________________________________
V Kamenici nad Hronom, dňa 02.09.2019

P o z v á n k a

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení týmto
z v o l á v a m
rokovanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kamenici nad Hronom na deň

5. septembra 2019 (štvrtok) o 17.00 hod.

na obecnom úrade.

Návrat na vrch stránky