Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 24. septembra 2020 o 18.00 hod.

POZVÁNKA

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení týmto zvolávam rokovanie riadneho zasadnutia Obecného zastupitel’stva v Kamenici nad Hronom

na deň 24. septembra 2020 (štvrtok) o 18.00 hod. na Obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Určenie zapisovateľa a overovatel’ov zápisnice.
4. Vol’ba návrhovej volebnej komisie.
5.  Žiadost’o vypovedanie nájomnej zmluvy: nájomca Ing. Ladislav Stugel.
6. Zámer predaja obecného pozemku pre Juraj Molnár.
7.  Žiadost’Alici Dornovej o prenájom obecného pozemku.
8.  Žiadosť Katariny Didiášovej o odkúpenie obecného pozemku.
9.  Žiadosť Martiny Demendiovej o odkúpenie obecného pozemku.
10. Žiadost’ o odkúpenie obecného pozemku pre Juraj Molnár.
1 1. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku pre Ladislav Batoch, bytom
Kamenica nad Hronom 52
12. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Záver.

S pozdravom,

Ján El z e r
starosta obce

Pozvánka

Návrat na vrch stránky