Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. Z. o obecnom zriadení týmto zvolávam rokovanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Hronom na deň

19. mája 2020 (utorok) o 17.00 hod.

na Obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Schválenie programu zasadnutia.

4. Voľba návrhovej volebnej komisie.

5. Zámer predaja obecného pozemku pre Ján Elzer a manž. Jolana Elzerová.

6. Zámer predaja obecného pozemku pre Michal Beňo.

7. Zámer predaja obecného pozemku pre Ladislav Batoch.

8. Zámer predaja obecného pozemku pre Peter Tarics.

9. Žiadosť o vypovedanie nájomnej zmluvy Daniel Dobiáš a schválenie nájomcu do nájomného bytu.

10. Upozornenie prokurátora.

11. Rôzne.

12. Diskusia.

13. Záver.

S pozdravom,

Ján Elzer, starosta obce

Pozvánka

 

Návrat na vrch stránky