Výzva

VÝZVA

Važení občania!

Miestne zastupiteľstvo a starosta obce Kamenica nad Hronom sa opätovne obracia na Vás s prosbou, ktorou chceme poukázať na dôležitosť zvýšenia efektívnosti selektovania komunálneho odpadu.

PREČO JE TO DÔLEŽITÉ?

Ministerstvo životného prostredia s účinnosťou od 1. januára 2019 prijalo nový zákon, dôsledkom čoho sa zvýši suma, ktorú obec platí za odvoz komunálneho odpadu (v našom prípade Bajtave).

Toto navýšenie závisí od percentuálnej miery selektívne zbieraného odpadu k celkovému objemu odpadu, a postupne sa bude zvyšovať v priebehu ďalších troch rokov. Navýšenie pocítia najmä obce, kde sa uskutočňuje selektívny zber odpadu na veľmi nízkej úrovni, ako napr. aj v prípade našej obci.

AKO TO VYZERÁ V ČÍSLACH?

Na Slovensku 66% odpadu končí na skládkach, 11% v spaľovni a až 23% ide na recykláciu, kým v niektorých štátoch EU na skládkach končí iba 28% odpadu.

Naša obec patrí medzi najslabšie selektujúce obce, t.j. pod 10%. To znemená, že v roku 2019 budeme platiť za odvoz 1 tony odpadu 17 €, v roku 2020 26 € a v roku 2021 až 33 €(skoro dvojnásobok).

Ak by naša obec dosiahla úroveň napr. 20-30%, sumy by za nasledujúce tri roky boli 10, 22 a 27 €. To je veľký rozdiel.

Je dôležité poznamenať, že zvýšenú sumu neodvádzame v plnej miere Bajtave, ale do štátneho rozpočtu, odkiaľ tie peniaze sa k nám buď vrátia (vo forme nejakej štátnej environmentálnej podpory), alebo nie .

V roku 2018 obec z vlastného rozpočtu odviedla peniaze za odvoz komunálneho odpadu smerom k Bajtave vo výške 23.750 € a na prenájom kontajnerov od KSOH Štúrovo vo výške 4.600 €. Táto suma bola omnoho vyššia ako príjem z poplatkov od občanov. Dôsledkom nového zákona sa táto suma bude ešte navyšovať, preto obec bude musieť platiť z rozpočtu viac, vďaka čomu ostane v kase na iné veci oveľa menej.

Dôsledkom zvýšenia budú od roku 2020 vyššie aj poplatky občanov.

ČO MÔŽU ROBIŤ OBČANIA?

Najľahšie je zahodiť smeti do koša a potom čakať, aby ich každý utorok smetiari odviezli. Keby každý občan venoval tejto veci väčšiu pozornosť a zbieral by odpad selektívne, platili by sme za odvoz menej. Dokonca za separovaný odpad dostane určitú sumu späť.

Selektovanie je v záujme všetkých, lebo:

  • obec by nemusela zdvojnásobiť poplatok občanov za odvoz komunálneho odpadu,

  • peniaze by ostali na niečo iné,

  • za selektívne zbieraný odpad dostane obec peniaze,

  • a v neposlednom rade by sme chránili naše životné prostredie a životné prostredie našich detí a vnúčat

ČO MÔŽE ROBIŤ OBEC?

  • zvýši počet kontajnerov určených na selektívny zber odpadu a vytvorí nové zberné miesta,

  • ročne dva krát (prípadne podľa potreby aj častejšie) zabezpečí odvoz elektroodpadu (tento typ odpadu občania môžu hocikedy počas roka umiestniť na vyhradenom mieste územia rekreačného zariadenia Hronské údolie – bývalý Doprastav, odkiaľ sa uskutoční jeho odvoz. Kto nemá možnosť zabezpečiť si odvoz elektroodpadu, môže sa obrátiť na Obecný úrad),

  • na území bývalého smetiska zabezpečí miesto na uloženie zeleného odpadu (podľa potreby po nahlásení na Obecnom úrade zabezpečí odvoz z domácností),

  • umiestní kamery ku kontajnerom, zabezpečiac tým to, aby kontajnery používali iba občania obce. Tým pádom by neboli z obecného rozpočtu platené smeti z okolitých obcí.

  •  pravidelne informuje občanov o novinkách a o spôsobe separovania.

Vážení občania!

Veľko-objemový kontajner pri bývalom Doprastave bude vyložený od 01.04.2019 štvrťročne. Do kontajnera môžete ukladať odpad, ktorý nie je možné vložiť do smetnej nádoby. Úsporným uložením odpadu do kontajnera sa ušetria náklady na jeho vývoz.

Odvoz drobného stavebného odpadu z údržby alebo opravy domu nad 50kg si zabezpečí každá domácnosť na skládku do Bajtavy alebo Nány vo vlastnej réžii.

Vyložené veľko-objemové kontajnery budú k dispozícii pre občanov našej obce štvrťročne, preto Vás prosíme, Vážení občania, aby ste si všímali, či do kontajnera nevyvážajú odpad aj obyvatelia iných obcí a tieto skutočnosti ohlásili na Obecnom úrade.

Návrat na vrch stránky