Zmena systému odvozu komunálne odpadu

Vážení občania

Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.

 Ak sú z komunálneho odpadu odstránené všetky zložky triedeného zberu, zostáva „zvyškový“ komunálny odpad, ktorý je považovaný za zmesový komunálny odpad, a tento patrí do klasickej kuka nádoby.

V roku 2022 sa mení systém odvozu komunálneho odpadu (KO) a triedeného odpadu. Boli sme k tomu prinútení, nakoľko doterajší stav bol neudržateľný, a to z ekonomického, environmentálneho ale i z ľudského hľadiska. Cieľom je dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia a čistejšie verejné priestranstvá aj životné prostredie.

Namiesto platenia ročného poplatku za osobu zavádzame identifikačné pásy. Zvoz KO sa naďalej uskutoční týždenne, ale vďaka tomuto systému pôvodca odpadu (občan) sám určuje frekvenciu odvozu vlastného KO (týždenne, raz za dva týždne …ako to občanovi vyhovuje). Občan po naplnení zberovej kuka nádoby ju označí pred odvozom pripevnením identifikačnej pásky, ktorá je pre zberovú spoločnosť dôkazom zaplatenia poplatku za odvoz. V prípade, že nádoba nebude označená páskou (od 1.2.2022), zamestnanci zberovej spoločnosti  ju nevyprázdnia.

Ak domácnosť má viac smetných nádob, pri odvoze musí označiť páskou zvlášť každú nádobu. Ďalej, ak domácnosť má väčšiu nádobu, ako je klasická  120 litrová, označí nádobu s dvomi identifikačnými páskami.

Identifikačné pásky si môžu občania zakúpiť na obecnom úrade počas stránkových hodín. Minimálny počet zakúpených identifikačných pások je 10 ks pre jednočlenné domácnosti a 20 ks pre viacčlenné domácnosti. V prípade, že domácnosti počas roka minú všetky pásky, je možnosť zakúpenia ďalších. Cena jednej identifikačnej pásky je 2€.

V prípade, že do 30.6.2022 si nikto z domácnosti nezakúpi minimálny povinný počet identifikačných pások, bude občanovi doručený platobný výmer za KO, a to 20 € za každú osobu v domácnosti.

Cieľom zavedenia nového systému je motivovanie občanov triediť odpad. Chceme dosiahnuť,  aby do zmesového komunálneho odpadu sa dostalo čím menej recyklovateľného odpadu. V tom Vám obec pomôže aj tým, že od roku 2022 spred rodinných domov odnesieme v určenom termíne okrem plastu aj papier, sklo, kov a TetraPak.

Frekvencia zberu vytriedeného odpadu bude nasledovná:

  • PLASTY – každý druhý utorok v mesiaci
  • KOVY, viacvrstvové kombinované materiály (TetraPak) – každý tretí utorok v mesiaci
  • PAPIER, SKLO– každý prvý utorok v párnom mesiaci (február, apríl, jún, august, október, december)
  • ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ – raz do roka, občania budú vopred informovaní
  • VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY – dvakrát do roka, občania budú vopred informovaní
  • BIOODPAD – možnosť umiestnenia bioodpadu každú stredu a sobotu osobne na skládke

Ďalej Vám oznamujeme, že v blízkej budúcnosti bude veľkokapacitný kontajner od cintorína nahradený menšími nádobami, ktoré budú určené výlučne na cintorínsky odpad. Z toho dôvodu vyzývame každého občana, aby do týchto nádob umiestnili iba odpady z cintorína a nepoužívali ich na komunálny odpad.

 Pomôcka k separovaniu

 PAPIER

Sem patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, …

Sem nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. TetraPak/, znečistený papier – voskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, hygienické potreby, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety, použité vreckovky, masky, servítky….

PLASTY

Sem patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté – opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“, od kečupu,  polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, …

Sem nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly – škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, kabelky, plasty s prímesami iných materiálov (napr. hračky), plexisklo, CD, kazety, bazény, hadice, autoplasty, žalúzie, znečistené fólie zo stavieb…

SKLO

Sem patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, sklenené vázy, …

Sem nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, auto sklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, …

KOVY

Sem patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, alobaly, uzávery z jogurtov,  …

Sem nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, kovové obaly kombinované s inými materiálmi

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY

Sem patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, …

Sem nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, …

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Sem patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

Sem nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Sem patrí napríklad: televízory, elektrospotrebiče, rádiá, vysávače, počítače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky, …

PNEUMATIKY

Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu.

BIOODPAD

Sem patrí napríklad: biologicky rozložiteľný odpad ako šupky z ovocia a zeleniny, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, kvety, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad ako burina, zvyšky zo zberu plodín, zhnité ovocie, odrezky zo stromov, piliny, drevná štiepka, hobliny….

Sem nepatrí napríklad: mäso a potraviny živočíšneho pôvodu, popol, stavebný odpad, skaly, cigarety, mŕtve zvieratá,  zvyšky zo zabíjačky, výkaly zvierat.

POUŽITÉ BATÉRIE A BATÉRIE Z MOBILNÝCH TELEFÓNOV

Použité batérie a batérie z mobilných telefónov je možné  vyhodiť do zbernej nádoby na chodbe obecného úradu.

Návrat na vrch stránky