Közös építésügyi hivatal

Elérhetőség és nitvatartás:
Ing. Brigita Krakovská – szakreferens
Telefonszám:+421 911 268 834

Hétfő: 08.00 – 12.00 óráig és
13.00 – 15.30 óráig

Kedd : 13.00 – 15.30 óráig

Szerda: nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 08.00 – 12.00 óráig

 

Mit lehet intézni:

Oblasť originálnej kompetencie a preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

  • ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, územné konania, stavebné konania, kolaudačné konania, povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb, odstraňovanie stavieb atď..

Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikáciách v súlade
so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších prepisov.

  • povoľovanie miestnych a účelových komunikácií.

Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany zložiek životného prostredia:

  • súhlas na výrub drevín, uloženie finančnej náhrady za výrub drevín v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • pojednávanie o priestupkoch a ukladanie sankcií na úseku odpadového hospodárstva v súlade
    so zákonom č. 79/2015 Z,z, v znení neskorších predpisov
  • rozhodovacia činnosť pri povoľovaní vodných stavieb pre fyzické osoby a vydávanie vyjadrení k stavebných dokumentáciám pre fyzické osoby v súlade so zákonom č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov
  • vydávanie súhlasov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Nyomtatványok:

Ziadost-mzzo

Ziadost-o-dodataocne-sp–jednoduchy-list

Ziadost-o-odstranenie-stavby

Ziadost-o-predlzenie-lehoty-na-ukoncenie-vystavby

Ziadost-uzemne-rozhodnutie-a-stavebne-povolenie-v-spojenom-konan

navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia

navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby-a-vyuziti-uzemia

navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby-a-vyuziti-uzemia

ohlasenie_reklamnej_stavby_na_ktorej_je_navacsia_inform_plocha_mensia_ako_3m2

ohlasenie-drobnej-stavby-a-stavebnych-uprav

 

Értesítes

Obec Kamenica nad Hronom, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podla ust. § 2 písm. f/ a čl. x zákona NR SR  o prechode pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny a § 18 zák.č. 71/196/ Zb. o správnom konaní /správny  poriadok/ na základe  žiadosti: Mgr. Anity Šándorovej, bytom Kamenica nad Hronom č. 499 o vydanie súhlasu na výrub  drevín oznamuje, že

dňa 13.03.2018 o 09.00 hod.

vykoná ústne konanie spojené s miestnym šetrením

so stretnutím v Kamenici nad Hronom súp. č. 499

Zároveň Vás žiadame, aby sa tohoto ústneho konania zúčastnila  oprávnená osoba, s ktorou správny orgán bude v predmetnej veci  jednať, v prípade, že sa nechá zastupovať, tak sa jeho zástupca  musí preukázať písomnou plnou mocou.

 

Ján Elzer

starosta obce

v.z. Ing. Brigita Krakovská

 

Doručí sa:

  1. Anita Šándorová, Kamenica nad Hronom č. 499

Vybavuje: Ing. Brigita Krakovská

Back to top