Spoločný stavebný úrad

Kontakt:

Ing. Brigita Krakovská – samostatná odborná referentka

Sv. Štefana 79, 4. poschodie

943 65  Štúrovo

tel. kontakt: 0911 268 834

Úradné hodiny:

Pondelok: 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 15.30 hod.

Utorok : 13.00 – 15.30 hod.

Streda: nestránkový deň

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 08.00 – 12.00 hod

Rozsah kompetencií:

Oblasť originálnej kompetencie a preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
– ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, územné konania, stavebné konania, kolaudačné konania, povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb, odstraňovanie stavieb atď..
Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikáciách v súlade
so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších prepisov.
– povoľovanie miestnych a účelových komunikácií.

Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany zložiek životného prostredia:
– súhlas na výrub drevín, uloženie finančnej náhrady za výrub drevín v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
– pojednávanie o priestupkoch a ukladanie sankcií na úseku odpadového hospodárstva v súlade
so zákonom č. 79/2015 Z,z, v znení neskorších predpisov,
– rozhodovacia činnosť pri povoľovaní vodných stavieb pre fyzické osoby a vydávanie vyjadrení k stavebných dokumentáciám pre fyzické osoby v súlade so zákonom č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov,
– vydávanie súhlasov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

TLAČIVÁ:

Žiadosť územné rozhodnutie a stavebné povolenie v spojenom konaní

Žiadosť o predĺženie lehoty na ukončenie výstavby

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o dodatočné SP -jednoduchý list

Žiadosť-o-vydanie-súhlasu-na-výrub-drevín

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej je najväčšia inform. plocha mensia ako 3m2

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby-5

Povolenie zmeny, ktorá nie je spojená so zmenu stavby-1

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku

Návrat na vrch stránky