Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 11.6.2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vl. práva k nehnuteľnostiam zo dňa 11.6.2018

Attachments

Back to top