Rendeletek

Categories:
Dokumentum címe Feltöltés dátuma Függelék
11/2023 sz. ÁÉR Kijelző
10/2023 sz. ÁÉR Kijelző
9/2023 sz. ÁÉR Kijelző
8/2023 sz. ÁÉR Kijelző
VZN č. 11/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2019 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode pozemkov vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom Kijelző
VZN č. 10/2023 o miestnych daniach Kijelző
VZN č. 9/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Kijelző
VZN č. 8/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom obstaraných z verejných prostriedkov Kijelző
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kamenica nad Hronom – návrh Kijelző
7/2023 sz. ÁÉR Kijelző
6/2023 sz. ÁÉR Kijelző
5/2023 sz. ÁÉR Kijelző
VZN č. 7/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste Kijelző
VZN č. 6/2023, ktorým sa ruší VZN č. 2/1995 o pravidlách spolunažívania Kijelző
VZN č. 5/2023 o podmienkach držania psov v obci Kamenica nad Hronom Kijelző
4/2023 sz. ÁÉR, amely megszünteti a járdák és a hely utak karbantartásának kötelezettségeiről szóló 4/1999 sz. ÁÉR-t Kijelző
Zásady hospodárenia s majetkom obce Kijelző
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elvei Kijelző
3/2023 sz. ÁÉR Kijelző
2/2023 sz. ÁÉR Kijelző
VZN č. 3/2023 o určení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov predškolského zariadenia Kijelző
VZN č. 2/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO Kijelző
5/2022 sz. ÁÉR Kijelző
3/2022 sz. ÁÉR Kijelző
2/2022 sz. ÁÉR Kijelző
1/2022 ÁÉR Kijelző
VZN č. 3/2022 Obce Kamenica nad Hronom o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene na území obce Kamenica nad Hronom Kijelző
VZN č. 2/2022 Obce Kamenica nad Hronom o organizovaní miestneho referenda Kijelző
VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kamenica nad Hronom Kijelző
6/2020 sz. ÁÉR Kijelző
5/2020 sz. ÁÉR Kijelző
4/2020 sz. ÁÉR Kijelző
3/2020 sz. ÁÉR Kijelző
VZN č. 6/2020 o zrušení VZN č. 3/2016 o určení ceny nájmu pre nájomné bytové domy postavené s podporou štátu vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom Kijelző
VZN č. 4/2020 o podmienkach poskytovania dotácií a finančného príspevku z prostriedkov obce Kamenica nad Hronom Kijelző
VZN č. 3/2020 o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác Kijelző
6/2020 sz. ÁER – javaslat Kijelző
1/2020 sz. ÁÉR Kijelző
Návrh VZN č. 1/2020 o zrušení VZN č. 2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Kijelző
1/2019 sz. kiegészítés a 6/2014 sz. ÁÉR-hez Kijelző
Dodatok č. 1-2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6-2014 Kijelző
3/2019 sz. általános érvényű rendelet az önkormányzati bérlakások bérbeadásának feltételeiről Kijelző
VZN č. 5-2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Kijelző
4/2019 sz. általános érvényű rendelet Kijelző
5/2019 sz. általános érvényű rendelet, mely módosítja és kiegészíti a 6/2014 sz. ÁÉR-ét Kijelző
VZN č. 11/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenica nad Hronom č. 13/2007 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Kijelző
VZN č. 13/2007 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Kamenica nad Hronom Kijelző
VZN č. 7/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenica nad Hronom č. 3/12/03 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Kamenica nad Hronom, o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu v znení VZN č. 6/2007 Kijelző
VZN č. 3/12/03 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Kamenica nad Hronom, o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu Kijelző
VZN č. 8/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi v znení VZN č. 10/2007 Kijelző
VZN č. 10/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Kijelző
VZN č. 1/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Kijelző
VZN č. 3/2011 o chove, držaní a ochrane psov na území obce Kamenica nad Hronom Kijelző
Dodatok k VZN č. 1/2011 Kijelző
VZN č. 5/2008 o dani za ubytovanie Kijelző
Smernica o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce Kijelző
VZN č. 1/2016 – prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Kijelző
VZN č. 3/2016 o určení ceny nájmu pre nájomné bytové domy postavené s podporou štátu vo vlastníctve obce Kijelző
Dodatok č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom Kijelző
VZN č. 11/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenica nad Hronom č. 13/2007 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Kijelző
VZN č. 13/2007 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Kijelző
VZN č. 7/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/12/03 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Kamenica nad Hronom, o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 6/2007 Kijelző
VZN č. 6/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/12/03 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Kamenica nad Hronom o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu Kijelző
VZN č. 3/12/03 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Kamenica nad Hronom, o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu Kijelző
VZN č. 8/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenica nad Hronom č. 1/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi v znení VZN č. 10/2007 Kijelző
VZN č. 10/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Kijelző
VZN č. 1/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Kijelző
VZN č. 3/2011 o chove, držaní a ochrane psov na území obce Kijelző
VZN č. 1/2011 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Kijelző
VZN č. 5/2008 o dani za ubytovanie Kijelző
Smernica o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce Kijelző
VZN č. 1/2016 – prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Kijelző
VZN č. 3/2016 o určení ceny nájmu pre nájomné bytové domy postavené s podporou štátu vo vlastníctve obce Kijelző
Dodatok č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Kijelző
Zásady zabezpečovania obradov pri uzatváraní manželstiev v matričnom obvode Kamenica nad Hronom Kijelző
VZN č. 6/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Kijelző
VZN č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kijelző
Dodatok č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Kijelző
VZN č. 3/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Kijelző
VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Kijelző
Dodatok k VZN č. 1/2011 Kijelző
Mutass többet
Back to top