Rendeletek

Categories:
Dokumentum címe Feltöltés dátuma Függelék
Dodatok č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Kijelző
VZN č. 11/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenica nad Hronom č. 13/2007 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Kijelző
VZN č. 13/2007 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Kamenica nad Hronom Kijelző
VZN č. 7/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenica nad Hronom č. 3/12/03 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Kamenica nad Hronom, o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu v znení VZN č. 6/2007 Kijelző
VZN č. 3/12/03 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Kamenica nad Hronom, o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu Kijelző
VZN č. 8/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi v znení VZN č. 10/2007 Kijelző
VZN č. 10/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Kijelző
VZN č. 1/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Kijelző
VZN č. 2/1995 o pravidlách spolunažívania Kijelző
VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnym odpadom Kijelző
VZN č. 1/2013 o nájomných bytoch Kijelző
VZN č. 3/2011 o chove, držaní a ochrane psov na území obce Kamenica nad Hronom Kijelző
VZN č. 2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Kijelző
Dodatok k VZN č. 1/2011 Kijelző
VZN č. 5/2008 o dani za ubytovanie Kijelző
Smernica OcÚ o používaní pečiatok na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom Kijelző
Smernica o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce Kijelző
VZN č. 1/2016 – prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Kijelző
VZN č. 2/2016 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode pozemkov vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom Kijelző
VZN č. 3/2016 o určení ceny nájmu pre nájomné bytové domy postavené s podporou štátu vo vlastníctve obce Kijelző
Dodatok č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom Kijelző
VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Kijelző
Zásady zabezpečovania obradov pri uzatváraní manželstiev v matričnom obvode Kamenica nad Hronom Kijelző
VZN č. 6/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Kijelző
VZN č. 5/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Kijelző
VZN č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kijelző
VZN č. 4/2014 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v Kamenici nad Hronom Kijelző
Dodatok č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Kijelző
VZN č. 4/2012 o miestnej dani za psa Kijelző
VZN č. 3/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Kijelző
VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti Kijelző
VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Kijelző
Mutass többet
Back to top