Szerződések

Categories:
Dokumentum címe Feltöltés dátuma Függelék
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-17 Kijelző
Zmluva o pripojení do DS Kijelző
Rámcová zmluva 053/2024 Kijelző
Rámcová zmluva č.147/2023 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-16 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-15 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-14 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-13 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-12 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-11 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-10 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-9 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-8 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-7 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-6 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-5 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-4 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-3 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-2 Kijelző
ZMLUVA o prenájme priestorov KD č.2/2024-1 Kijelző
Zmluva s NATUR-PACK, a.s. Kijelző
Nájomná zmluva Kijelző
ZMLUVA č.324 0237 Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
DAROVACIA ZMLUVA KRHZ-NR-VO-182-035/2023 Kijelző
DODATOK č.1 ku KÚPNEJ ZMLUVE Kijelző
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Kijelző
Zmluva o poskytovaní služieb Kijelző
Zmluva o účinkovaní Kijelző
DODATOK č.12 k Zmluve č.6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu Kijelző
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2024 Kijelző
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2024 Kijelző
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2024 Kijelző
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2024 Kijelző
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2024 Kijelző
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Humanitné združenie “Ľudské srdce” Kijelző
Dodatok č.29 k zmluve č.1/2009 o poskytovaní soc.služby Dunaj ZSS Kováčov Kijelző
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku OZ DOS Kijelző
Zmluva o poskytovaní verejnej služby č.HESEV020092023 Kijelző
Zmluva o spracúvaní osobných údajov SEVENET s.r.o. Kijelző
Zmluva o servise a údržbe kamerového systému 2023 Kijelző
Zmluva o združení finančných prostriedkov Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
ZMLUVA o výpožičke č.KRHZ-NR-VO-183-035/2023 Kijelző
Kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Kijelző
DODATOK č.3 k Licenčnej zmluve č.U2157/2016 Kijelző
Zmluva o združení finančných prostriedkov Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
ZMLUVA o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní Kijelző
Zmluva o nakladaní s odpadmi Kijelző
Príkazná zmluva – Deň úcty k starším Kijelző
Zmluva o združení finančných prostriedkov Kijelző
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Kijelző
Szerződés Kijelző
Príkazná zmluva Kijelző
Rámcová zmluva č.147/2023 Kijelző
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. V-2170/2023 Kijelző
a V-2170/2023 sz. adásvételi szerződés 1 sz. függeléke Kijelző
Szerződés – 9/2023 sz. Kijelző
Szerződés Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
23/17/054/481 sz. megállapodás Kijelző
23/17/054/95 sz. megállapodás Kijelző
Szerződés – Energie2, a.s. Kijelző
Szerződés – 22 sz. VO/10/2023/EL-KSVO Kijelző
23/17/054/95 sz. megállapodás – 1 sz. függeléke Kijelző
Dodatok č. 1/2023 k Dohode č. 23/17/054/95 Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Zmluva o grantovom účte Kijelző
Szerződés a használt textíliák és ruházat gyűjtéséről Kijelző
Fellépési szerződés – Ifjú Szivek Táncszínház Kijelző
Szerződés audit szolgáltatásról Kijelző
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Kijelző
Szerződés Kijelző
Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe Kijelző
Szerződés Kijelző
Szerződés Kijelző
Szerződés Kijelző
Szerződés Kijelző
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Kijelző
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Kijelző
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Szerződés Kijelző
Zmluva o poskytovaní služieb reklamy Kijelző
Megállapodás Kijelző
Megbízási szerződés – 5 sz. – VO/07/2023EL-KSVO-JUŽNÝ REGIÓN Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
U2157/2016 sz. szerződés 2 sz. függeléke Kijelző
Szerződés Kijelző
Dohoda č. 23/17/054/95 Kijelző
Szerződés Kijelző
6/Kn/Hr/2008 sz. szerződés 11 sz. függeléke Kijelző
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Kijelző
2201-023 sz. szerződés 1 sz. függeléke Kijelző
Bérleti szerződés Kijelző
Szerződés jogi szolgáltatásról Kijelző
Közjegyzői jegyzőkönyv adásveteli szerződésről Kijelző
Szerződés az egészségügyi alkalmassági igazolás kiadásáról Kijelző
Zmluva o zabezpečení posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti zamestnancov Kijelző
Földbérleti szerződés Kijelző
Zmluva o prenájme pozemku obce Kijelző
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Szerződés audit szolgáltatásról Kijelző
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112288 Kijelző
DODATOK č. 10 k Zmluve č. 6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Kijelző
A 1112288 sz. szerződés 1 sz. függeléke Kijelző
A 6/Kn/Hr/2008 sz. szerződés 10 sz. függeléke Kijelző
Adásvételi szerződés – 2 sz. függelék Kijelző
Adásvételi szerződés – 1 sz. függelék Kijelző
A 18/05/2020/POI sz. szerződés 1. sz. kiegészítése Kijelző
Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve č. 18/05/2020/POI Kijelző
Adásvételi szerződés – 2 sz. függelék Kijelző
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Dodatok ku Kúpnej zmluve Kijelző
Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Kijelző
Návrh poistnej zmluvy č. 3249000202 Kijelző
Gázszolgáltatási szerződés Kijelző
Gázszolgáltatási szerződés Kijelző
Gázszolgáltatási szerződés Kijelző
Zmluva o dodávke plynu (Materská škola) Kijelző
Zmluva o dodávke plynu (Obecný úrad) Kijelző
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kijelző
Szerződés audit szolgáltatásról Kijelző
Szerződés a kutyák elhelyezéséről a kutyamenhelyre Kijelző
Adásvételi szerződés – függelék Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov Kijelző
Zmluva o dielo Kijelző
Zmluva o dielo Kijelző
Adás-vételi szerződés Kijelző
Adás-vételi szerződés – kiégészítés Kijelző
Ádás-vételi szerződés Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Zmluva o poskytovaní audítorskej služby Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Dohoda č. 20/17/012/17 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov Kijelző
Dohoda č. 20/17/010/80 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov Kijelző
Dohoda č. 20/17/010/80 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Szerződés – 7-1000147544 sz. Kijelző
Szerződés – 7-1000147542 sz. Kijelző
Szerződés – 7-1000147540 sz. Kijelző
Szerződés – 7-1000147538 sz. Kijelző
Szerződés – 7-1000147536 sz. Kijelző
Szerződés – sz. 7-1000147532 Kijelző
Szerződés – sz. 7-1000147528 Kijelző
Szerződés – sz. 7-1000147249 Kijelző
Szerződés – sz. 7-1000147252 Kijelző
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147542 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Kijelző
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147540 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Kijelző
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147538 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Kijelző
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147536 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Kijelző
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147532 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Kijelző
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147528 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Kijelző
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147249 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Kijelző
Zmluva a príloha k zmluve č. 7/1000147252 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Adás vételi szerződés Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov Kijelző
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Kijelző
Zmluva č. 30/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Kijelző
Zmluva o dielo č. PK 2019/001 Kijelző
Zmluva o zabezpečení posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti zamenstnancov, kt. vykonávajú práce zaradené do kat. 1 a 2 Kijelző
Zmluva o dielo Kijelző
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 10.5.2019 Kijelző
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2014/2100/2639 Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Kúpna zmluva o prevode vlastn. práva k nehnuteľnostiam Kijelző
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Kijelző
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Kijelző
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Zmluva o poskytnutá dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Dodatok ku kúpnej zmluve Kijelző
Zmluva o dielo Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002703 o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu… Kijelző
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002703 o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu… Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 11.6.2018 Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Kijelző
Zmluva č. 670/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Záložná zmluva Kijelző
Záložná zmluva Kijelző
Kúpna zmluva o prevode vlastn. práva k nehnuteľnostiam Kijelző
Kúpna zmluva o prevode vlastn. práva k nehnuteľnostiam Kijelző
Zmluva o zriadení vecných bremien Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
ZMLUVA č.: 7/1000099235, Príloha ku zmluve č.: 7/1000099235 Kijelző
Dodatok – Opravná doložka N 259/2017 Kijelző
Dodatok – Opravná doložka N 259/2017 Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Kijelző
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE Č. 02/2017 ZO DŇA 23. JANUÁRA 2017 Kijelző
ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu Kijelző
ŠFRB Záložná zmluva č. 400/161/2017 Kijelző
Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecných bremien Kijelző
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Kijelző
Kúpna zmluva N 259/2017 Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
KÚPNA ZMLUVA ev. č. kupujúceho: 17/71/15/13400/031/-ZoS/KZ Kijelző
Kúpna zmluva č.02/2017 Kijelző
ZMLUVA Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Dodatok č.1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Kijelző
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Kijelző
Zmluva o dielo č. O/251/2016 – METAL SERVIS Recycling, s.r.o. Kijelző
Zmluva o dielo č. O/014/2013 Kijelző
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Dohoda o zániku vecného bremena Kijelző
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Dohoda o zániku vecného bremena Kijelző
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 02/2017 Kijelző
Mutass többet
Back to top