Szerződések

Categories:
Dokumentum címe Feltöltés dátuma Függelék
Szerződés a kutyák elhelyezéséről a kutyamenhelyre Kijelző
Adásvételi szerződés – függelék Kijelző
Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov Kijelző
Zmluva o dielo Kijelző
Adás-vételi szerződés Kijelző
Ádás-vételi szerződés Kijelző
Zmluva o poskytovaní audítorskej služby Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Dohoda č. 20/17/012/17 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov Kijelző
Dohoda č. 20/17/010/80 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Szerződés – 7-1000147544 sz. Kijelző
Szerződés – 7-1000147542 sz. Kijelző
Szerződés – 7-1000147540 sz. Kijelző
Szerződés – 7-1000147538 sz. Kijelző
Szerződés – 7-1000147536 sz. Kijelző
Szerződés – sz. 7-1000147532 Kijelző
Szerződés – sz. 7-1000147528 Kijelző
Szerződés – sz. 7-1000147249 Kijelző
Szerződés – sz. 7-1000147252 Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Adásvételi szerződés Kijelző
Adás vételi szerződés Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov Kijelző
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Kijelző
Zmluva č. 30/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Kijelző
Zmluva o dielo č. PK 2019/001 Kijelző
Zmluva o zabezpečení posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti zamenstnancov, kt. vykonávajú práce zaradené do kat. 1 a 2 Kijelző
Zmluva o dielo Kijelző
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 10.5.2019 Kijelző
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2014/2100/2639 Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Kúpna zmluva o prevode vlastn. práva k nehnuteľnostiam Kijelző
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Kijelző
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Zmluva o poskytnutá dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Dodatok ku kúpnej zmluve Kijelző
Zmluva o dielo Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002703 o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu… Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 11.6.2018 Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Kijelző
Zmluva č. 670/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Záložná zmluva Kijelző
Kúpna zmluva o prevode vlastn. práva k nehnuteľnostiam Kijelző
Zmluva o zriadení vecných bremien Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
ZMLUVA č.: 7/1000099235, Príloha ku zmluve č.: 7/1000099235 Kijelző
Dodatok – Opravná doložka N 259/2017 Kijelző
Dodatok – Opravná doložka N 259/2017 Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Kijelző
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE Č. 02/2017 ZO DŇA 23. JANUÁRA 2017 Kijelző
ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu Kijelző
ŠFRB Záložná zmluva č. 400/161/2017 Kijelző
Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecných bremien Kijelző
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Kijelző
Kúpna zmluva N 259/2017 Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
KÚPNA ZMLUVA ev. č. kupujúceho: 17/71/15/13400/031/-ZoS/KZ Kijelző
Kúpna zmluva č.02/2017 Kijelző
ZMLUVA Kijelző
Kúpna zmluva Kijelző
Dodatok č.1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Kijelző
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Kijelző
Zmluva o dielo č. O/251/2016 – METAL SERVIS Recycling, s.r.o. Kijelző
Zmluva o dielo č. O/014/2013 Kijelző
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Dohoda o zániku vecného bremena Kijelző
Mutass többet
Back to top