Dodatok č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Attachments

Back to top