Kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Kúpna zmluva

Attachments

Back to top