VZN č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

Attachments

Back to top