VZN č. 8/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi v znení VZN č. 10/2007

Mellékletek

Back to top