Közös építésügyi hivatal

Elérhetőség és nitvatartás:

Ing. Brigita Krakovská – szakreferens

Szent István u. 79, 4. emelet

943 01  Párkány

Telefonszám:+421 911 268 834

Hétfő: 08.00 – 12.00 óráig és
13.00 – 15.30 óráig

Kedd : 13.00 – 15.30 óráig

Szerda: nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 08.00 – 12.00 óráig

Mit lehet intézni:

Oblasť originálnej kompetencie a preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

  • ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, územné konania, stavebné konania, kolaudačné konania, povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb, odstraňovanie stavieb atď..

Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikáciách v súlade
so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších prepisov.

  • povoľovanie miestnych a účelových komunikácií.

Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany zložiek životného prostredia:

  • súhlas na výrub drevín, uloženie finančnej náhrady za výrub drevín v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • pojednávanie o priestupkoch a ukladanie sankcií na úseku odpadového hospodárstva v súlade
    so zákonom č. 79/2015 Z,z, v znení neskorších predpisov
  • rozhodovacia činnosť pri povoľovaní vodných stavieb pre fyzické osoby a vydávanie vyjadrení k stavebných dokumentáciám pre fyzické osoby v súlade so zákonom č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov
  • vydávanie súhlasov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Nyomtatványok:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej je najväčšia inform. plocha mensia ako 3m2

Žiadosť o dodatočné SP -jednoduchý list

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o predĺženie lehoty na ukončenie výstavby

Žiadosť územné rozhodnutie a stavebné povolenie v spojenom konaní

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku

MZZO – žiadosť

Návrat na vrch stránky