Oznámenia

Materská škola zatvorená do odvolania

Oznamujeme Vám, že z dôvodu pretrvávajúcej zlej pandemickej situácie v regióne a na odporúčanie Ministerstva školstva SR, materská škola v Kamenici nad Hronom bude až do odvolania zatvorená.

Pozvánka na rokovanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Pozvánka

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení týmto

zvolávam

rokovanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Hronom na deň

27. februára 2020 (štvrtok) o 18.00 hod.

na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Voľba návrhovej volebnej komisie.
7. Prejednanie a schválenie zverejnenia zámeru predaja nehnuteľnosti pre Tarics Peter,
bytom Kamenica nad Hronom
8. Prejednanie a schválenie predaja nehnuteľnosti pre Tarics Peter.
9. Prejednanie a schválenie zverejnenia zámeru predaja nehnuteľnosti pre Lucia
Ormándiová a manž. Zoltán Ormándi.
10. Prejednanie a schválenie predaja nehnuteľnosti pre Lucia Ormándiová d a manž. Zoltán
Ormándi.
1 1. Schválenie nájomnika pre nájomný byt súp. d. 543/4.
12. Žiadosť o finančnú podporu pre základnú špeciálnu školu Štúrovo.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Záver.

 

S pozdravom,

Ján Elzer

starosta obce

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písomnosti: Gábor Pál

Odosielateľ: Okresný súd Bratislava

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pobočky pošty v Kamenici nad Hronom.

Vyvesené: 18.12.2019

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Jarmila Kálmánová

Odosielateľ: Okresný súd Nové Zámky

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Okresnom súde v Nových Zámkoch na prízemí vo dverí č. 8 v úradných hodinách.ade v Kamenici nad Hronom.

Vyvesené: 18.12.2019

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Zsolt Polák

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom.

IMG_0004

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Gergely Špek

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom.

IMG_0003

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Jozef Kiss

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Kamenici nad Hronom.

Verejná vyhláška

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Jarmila Kálmánová

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Kamenici nad Hronom.

Oznámenie

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Anton Paradi

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na sekretariáte Obecného úradu v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vystavuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Gergely Špek

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Nitra, pobočka Štúrovo, Ostrihomská cesta 5, 943 01  Štúrovo.

Toto oznámenie sa vystavuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

Návrat na vrch stránky