Materská škola

Obsadenie Materskej školy.

Riaditeľka MŠ: Sylvia Keszegová

Triedna učiteľka: Mgr. Ildikó Kotrová

Triedna učiteľka: Rozália Očovská

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Školská jedáleň: vedúca Erika Kráľová

Hlavná kuchárka: Janette Gitlerová – zastupuje Katarína Kálmánová

Upratovačka: Zuzana Hegedüsová

Dvojtriedna štátna materská škola s výchovným jazykom slovenským a s výchovným jazykom maďarským. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou .

Ponúkame :
Kvalifikovaný , tvorivý a ústretový personál
Pozitívnu klímu na škole
Kvalitné výchovno – vzdelávacie služby postavené na dobrej spolupráci rodiny a školy
Oboznamovanie s anglickým jazykom
Bábkové a hudobné predstavenia
Rozvoj počítačovej gramotnosti
Rozvoj environmentálneho cítenia
Kvalitné zaškolenie detí na vstup do ZŠ
Výchovu k dopravnej disciplíne
Rozvoj predčitateľskej a jazykovej gramotnosti
Rozvoj multikultúrnej a regionálnej výchovy
Vhodné podmienky na bezproblémovú adaptáciu detí v spolupráci s rodinou
Získavanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom / zeleninové a ovocné šaláty, pitný režim prostredníctvom vody a nesladeného čaju, zaraďovanie ovsených vločiek, celozrnného pečiva a pod./
Účasť detí s tanečnými a hudobnými vystúpeniami na akciách organizovaných samosprávou obce.
Materská škola v Kamenici nad Hronom podporuje rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.
Výchovno – vzdelávacím jazykom je slovenský a maďarský jazyk. Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom.
Prevádzka MŠ je od 7.00 hod. – 16.00 hod.
Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu, školského vzdelávacieho programu : „Včielka“.
Materská škola je zameraná na enviromentálnu výchovu.
Priority materskej školy:
Zabezpečovanie logopedickej starostlivosti MŠ spolupracuje s logopédom, zabezpečuje pre všetky deti depistáž
Vytváranie priestoru v priebehu výchovno- vzdelávacieho procesu v MŠ pre individuálne precvičovanie hovoridiel detí, poskytovanie správneho rečového vzoru
Informovanosť rodičov detí s poruchami reči na nutnosť logopedickej starostlivosti

Adresa

Materská škola - Óvoda
943 65 Kamenica nad Hronom 486

Otvoriť v Google mapách

Návrat na vrch stránky