Nariadenie

Kategórie:
Názov dokumentu Dátum nahratia Príloha
VZN č. 11/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2019 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode pozemkov vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom Prezrieť
VZN č. 10/2023 o miestnych daniach Prezrieť
VZN č. 9/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Prezrieť
VZN č. 8/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom obstaraných z verejných prostriedkov Prezrieť
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kamenica nad Hronom – návrh Prezrieť
VZN č. 7/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste Prezrieť
VZN č. 6/2023, ktorým sa ruší VZN č. 2/1995 o pravidlách spolunažívania Prezrieť
VZN č. 5/2023 o podmienkach držania psov v obci Kamenica nad Hronom Prezrieť
VZN č. 4/2023, ktorým sa ruší VZN obce Kamenica nad Hronom č. 4/1999 o povinnostiach pri správe chodníkov a miestnych komunikácií Prezrieť
Zásady hospodárenia s majetkom obce Prezrieť
VZN č. 3/2023 o určení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov predškolského zariadenia Prezrieť
VZN č. 2/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO Prezrieť
VZN č. 5/2022 Obce Kamenica nad Hronom o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb Prezrieť
VZN č. 3/2022 Obce Kamenica nad Hronom o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene na území obce Kamenica nad Hronom Prezrieť
VZN č. 2/2022 Obce Kamenica nad Hronom o organizovaní miestneho referenda Prezrieť
VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kamenica nad Hronom Prezrieť
VZN č. 6/2020 o zrušení VZN č. 3/2016 o určení ceny nájmu pre nájomné bytové domy postavené s podporou štátu vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom Prezrieť
VZN č. 4/2020 o podmienkach poskytovania dotácií a finančného príspevku z prostriedkov obce Kamenica nad Hronom Prezrieť
VZN č. 3/2020 o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác Prezrieť
VZN č. 1/2020 o zrušení VZN č. 2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Kamenica nad Hronom Prezrieť
Dodatok č. 1-2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6-2014 Prezrieť
VZN č. 5-2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Prezrieť
VZN č. 11/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenica nad Hronom č. 13/2007 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Prezrieť
VZN č. 3/2014 o určení výšky finančných prostr. na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Prezrieť
VZN č. 13/2007 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Prezrieť
VZN č. 7/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/12/03 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Kamenica nad Hronom, o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 6/2007 Prezrieť
VZN č. 6/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/12/03 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Kamenica nad Hronom o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu Prezrieť
VZN č. 3/12/03 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Kamenica nad Hronom, o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu Prezrieť
VZN č. 8/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenica nad Hronom č. 1/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi v znení VZN č. 10/2007 Prezrieť
VZN č. 10/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Prezrieť
VZN č. 1/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Prezrieť
VZN č. 3/2011 o chove, držaní a ochrane psov na území obce Prezrieť
VZN č. 1/2011 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Prezrieť
VZN č. 5/2008 o dani za ubytovanie Prezrieť
Smernica o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce Prezrieť
VZN č. 1/2016 – prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Prezrieť
VZN č. 3/2016 o určení ceny nájmu pre nájomné bytové domy postavené s podporou štátu vo vlastníctve obce Prezrieť
Dodatok č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Prezrieť
Zásady zabezpečovania obradov pri uzatváraní manželstiev v matričnom obvode Kamenica nad Hronom Prezrieť
VZN č. 6/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom Prezrieť
VZN č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpad. vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Prezrieť
Dodatok č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Prezrieť
VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskyt. služieb na trhových miestach a trhový poriadok Prezrieť
Dodatok k VZN č. 1/2011 Prezrieť
Zobraziť ďalšie
Návrat na vrch stránky