kamenica nad hronom projekt budujme na partnerstve

Obec Kamenica nad Hronom získala nenávratný finančný príspevok vo výške 26 531,21 Eur v rámci projektu s názvom „Vytváranie kultúrnych príležitostí“ vedené pod číslom SKHU / WETA / 1801 / 1.1-015 financovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Hlavný cieľ projektu:

Príroda a kultúra – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

K dosiahnutiu tohto cieľa partnerom Malého projektu je samospráva obce Pilismarót (Rákóczi Ferenc 15, 2028 Pilismarót, Maďarsko). V rámci projektu Pilismarót získalo 11 370,51 Eur nevratnú dotáciu ako prijímateľ Malého projektu v Maďarsku.

Cieľ vedúceho prijímateľa Malého projektu:

Počas realizácie projektu sa v rámci investície sa zrekonštruuje pódium v parku sv. Urbana, čím sa vytvorí priestor pre kultúrne predstavenia. Účelom rekonštrukcie pódia je taktiež obnova vidieckeho prostredia, jeho zelených plôch a ich rozšírenia.

Opis projektu:

Vďaka projektu môžu obyvatelia žijúci pozdĺž hranice spoznať bohaté kultúrne dedičstvo a hodnoty pohraničných obcí, najmä Kamenice nad Hronom a Pilismarótu, ako aj okolitých obcí, využívajúc krásy prírodného prostredia v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne. Vďaka Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, ktorého základom je desaťročia trvajúca spolupráca medzi partnerskými obcami, sa spolupráca medzi našimi obcami stáva užšou a úspešnejšou. V dôsledku kultúrneho vzťahu založeného na tomto partnerstve budú získané financie použité na rekonštrukciu pódia v parku sv. Urbana v Kamenici nad Hronom. Partnerský prijímateľ Pilismarót získané finančné prostriedku použije na obstaranie prostriedok potrebných na usporiadanie rôznych konferencie a kultúrnych podujatí (skladací stan, banketové stoly, konferenčné stoličky) a na prostriedky potrebné na služby cateringu (poháre, šálky, obrusy atď.) Vďaka projektu sa zvýši environmentálne a kultúrne povedomie a v neposlednom rade poskytne kultúrny zážitok pre účastníkov podujatí.

Záverečné podujatie projektu:

Slávnostné odovzdanie pódia v parku sv. Urban, ktoré bolo zrekonštruované v rámci projektu „Vytváranie kultúrnych príležitosti“ vedené pod číslom SKHU/WETA/1801/1.1/015 sa uskutoční dňa 29. augusta 2020 (sobota) so začiatkom o 14.00 hod. v parku sv. Urbana v Kamenici nad Hronom.

Záverečné podujatie projektu v Pilismaróte sa uskutoční dňa 26. augusta 2020 (streda) od 9.30 hod. v obecnej športovej hale Nyírő Csaba. (adresa: 2028 Pilismarót, Sporttelep 1066).

Očakávaný výsledok projektu:

V dôsledku projektu sa zvýši atraktivita zastavaných a prirodzených prostredí oboch pohraničných obcí, čo prispeje predovšetkým k zlepšeniu kvality života ľudí žijúcich v našich obciach. Taktiež prispeje k nárastu počtu návštevníkov oboch pohraničných obcí a k rozvoju cestovného ruchu.

Propagácia projektu:

S cieľom zabezpečiť vhodnú úroveň publicity pre projekt budú použité propagačné materiály ako dočasný plagát, trvalý plagát, webová stránka a verejné projektové podujatie, v rámci ktorého budú zhotovené fotografie.

Celkový rozpočet projektu:

Celkový rozpočet projektu financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR):Samospráva obce Kamenica nad Hronom získala 26 531,21 EUR, z čoho Európska únia poskytla dotáciu vo výške 22 551,52 EUR.Samospráva obce Pilismarót získala 11 370,51 EUR, z čoho Európska únia poskytla 9 664,94 EUR, „Obsah tejto tlačovej správy nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne postavenie Európskej únie.“

 

Ján Elzer
starosta obce

E-mail: starosta@kamenicanadhronom.sk
Mobil: +421 905 473 188
Webová stránka: www.kamenicanadhronom.sk

Návrat na vrch stránky