Iné dokumenty

Kategórie:
Názov dokumentu Dátum nahratia Príloha
Správa o priebehu auditu finančných výkazov účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020 Prezrieť
Dohoda č. 21/17/010/47 Prezrieť
Zámer predaja obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Rozpočet za vybrané roky – návrh Prezrieť
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027 Prezrieť
Zámer predaja obecného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa Prezrieť
Zámer predaja obecného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa Prezrieť
Výročná správa Prezrieť
Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby Prezrieť
Záverečný účet obce Prezrieť
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka Prezrieť
Zámer predaja obecného pozemku Prezrieť
Oznámenie o výsledku obchodnej súťaže Prezrieť
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby Prezrieť
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Prezrieť
Zámer predaja pozemkov priamym predajom Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Výročná správa za rok 2019 Prezrieť
Návrh rozpočtu na 2021/2022/2023 Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Oznámenie o vydaní súhlasu na výrub drevín Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zámer predaja pozemkov priamym predajom Prezrieť
Zámer prenájmu nehnuteľnosti Prezrieť
Záverečný účet obce za rok 2019 Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke a k výročnej správe Prezrieť
Výročná správa 2018 Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Záverečný účet obce – rok 2018 Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Oznámenie o zaradení odpadu na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby Prezrieť
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 Prezrieť
Rozpočet obce Prezrieť
Výročná správa 2017 Prezrieť
Správa audítora 2017 Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Záverečný účet obce – rok 2017 Prezrieť
ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY Prezrieť
Výročná správa 2016 Prezrieť
Správa audítora za rok 2016 Prezrieť
BYTOVÝ DOM s.č. 543,544 Prezrieť
Výročná správa rok 2015 Prezrieť
Smernica – Sadzobník Prezrieť
ŠTATÚT OBCE Prezrieť
Zobraziť ďalšie
Návrat na vrch stránky