Iné dokumenty

Kategórie:
Názov dokumentu Dátum nahratia Príloha
Návrh rozpočtu 2023 – 2025 Prezrieť
Rozpočet výdavkov za vybrané roky Prezrieť
Správa nezávislého audítora k individuálne účtovnej závierke za hosp. rok 2021 Prezrieť
Výročná správa za rok 2021 Prezrieť
Zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Zámer predaja nehnuteľnosti Prezrieť
Zámer predaja nehnuteľnosti Prezrieť
Záverečný účet obce Kamenica nad Hronom za rok 2021 Prezrieť
Zámer prenájmu nehnuteľnosti Prezrieť
Zámer predaja nehnuteľnosti Prezrieť
PHSR Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – rok 2021 Prezrieť
Dohoda č. 21/17/012/20 Prezrieť
Dohoda č. 21/17/010/47 Prezrieť
Správa o priebehu auditu finančných výkazov účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020 Prezrieť
Dohoda č. 21/17/010/47 Prezrieť
Rozpočet za vybrané roky – návrh Prezrieť
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027 Prezrieť
Výročná správa Prezrieť
Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby Prezrieť
Záverečný účet obce Prezrieť
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka Prezrieť
Oznámenie o výsledku obchodnej súťaže Prezrieť
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby Prezrieť
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Prezrieť
Výročná správa za rok 2019 Prezrieť
Návrh rozpočtu na 2021/2022/2023 Prezrieť
Oznámenie o vydaní súhlasu na výrub drevín Prezrieť
Dohoda č. 20/17/010/80 Prezrieť
Dohoda č. 20/17/012/17 Prezrieť
Dohoda o skončení dohody č. 20/17/060/44 Prezrieť
Zámer prenájmu nehnuteľnosti Prezrieť
Záverečný účet obce za rok 2019 Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke a k výročnej správe Prezrieť
Výročná správa 2018 Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 Prezrieť
Záverečný účet obce – rok 2018 Prezrieť
Oznámenie o zaradení odpadu na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby Prezrieť
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 Prezrieť
Rozpočet obce Prezrieť
Výročná správa 2017 Prezrieť
Správa audítora 2017 Prezrieť
Záverečný účet obce – rok 2017 Prezrieť
ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY Prezrieť
Výročná správa 2016 Prezrieť
Správa audítora za rok 2016 Prezrieť
BYTOVÝ DOM s.č. 543,544 Prezrieť
Výročná správa rok 2015 Prezrieť
Smernica – Sadzobník Prezrieť
ŠTATÚT OBCE Prezrieť
Zobraziť ďalšie
Návrat na vrch stránky