Iné dokumenty

Kategórie:
Názov dokumentu Dátum nahratia Príloha
Návrh zmeny rozpočtu 2024 Prezrieť
Záverečný účet Obce Kamenica nad Hronom za rok 2023 – návrh Prezrieť
Certifikát NATUR-PACK rok 2023 Prezrieť
Certifikát NATUR-PACK rok 2022 Prezrieť
Certifikát NATUR-PACK rok 2021 Prezrieť
DOHODA č.24/17/054/12 Prezrieť
Oznámenie o zániku rozhodnutia Prezrieť
Verejná vyhláška – POZVÁNKA Prezrieť
Návrh zmeny rozpočtu r.2024 Prezrieť
Rozhodnutie o poverení vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver – poľ.revír Bajtava Prezrieť
Výpočet miery triedenia odpadov r.2023 Prezrieť
Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Bajtava – oznámenie Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Verejná vyhláška – pozvánka Prezrieť
Zámer prenájmu nehnuteľnosti Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Zámer predaja nehnuteľnosti Prezrieť
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kamenica nad Hronom Prezrieť
Návrh zmeny rozpočtu 2023 Prezrieť
Návrh rozpočtu na rok 2024,2025,2026 Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Objednávka č.2-10-2023-Oprava miestnej cesty Prezrieť
Nárvh zmeny rozpočtu Prezrieť
Záverečný účet Obce Kamenica nad Hronom za rok 2022 Prezrieť
Oznámenie o zámere predaja pozemkov priamym predajom Prezrieť
Oznámenie Prezrieť
Zároszámla – javaslat Prezrieť
Eladási szándék Prezrieť
Eladási szándék Prezrieť
Návrh zmeny rozpočtu Prezrieť
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027” Prezrieť
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – rok 2022 Prezrieť
Oznámenie o zaradení odpadu na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby Prezrieť
Zámer predaja nehnuteľnosti Prezrieť
Zámer predaja nehnuteľnosti Prezrieť
Dohoda č. 23/17/012/2 Prezrieť
Rozhodnutie o umiestnení elektronickej sirény Prezrieť
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na umiestnenie techn. prostriedku informačného systému CO na nehnuteľnosť Prezrieť
Rozpočet za vybrané roky 2023 – 2025 Prezrieť
Dohoda č. 22/17/010/104 Prezrieť
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 Prezrieť
Správa nezávislého audítora k individuálne účtovnej závierke za hosp. rok 2021 Prezrieť
Výročná správa za rok 2021 Prezrieť
Záverečný účet obce Kamenica nad Hronom za rok 2021 Prezrieť
PHSR Prezrieť
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – rok 2021 Prezrieť
Dohoda č. 21/17/012/20 Prezrieť
Dohoda č. 21/17/010/47 Prezrieť
Rozpočet za vybrané roky Prezrieť
Správa o priebehu auditu finančných výkazov účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020 Prezrieť
Dohoda č. 21/17/010/47 Prezrieť
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 Prezrieť
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027 Prezrieť
Výročná správa Prezrieť
Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby Prezrieť
Záverečný účet obce Prezrieť
Oznámenie o výsledku obchodnej súťaže Prezrieť
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby Prezrieť
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Prezrieť
Výročná správa za rok 2019 Prezrieť
Návrh rozpočtu na 2021/2022/2023 Prezrieť
Dohoda č. 20/17/010/80 Prezrieť
Dohoda č. 20/17/012/17 Prezrieť
Dohoda o skončení dohody č. 20/17/060/44 Prezrieť
Záverečný účet obce za rok 2019 Prezrieť
Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke a k výročnej správe Prezrieť
Výročná správa 2018 Prezrieť
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 Prezrieť
Záverečný účet obce – rok 2018 Prezrieť
Oznámenie o zaradení odpadu na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby Prezrieť
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 Prezrieť
Rozpočet obce Prezrieť
Výročná správa 2017 Prezrieť
Správa audítora 2017 Prezrieť
Záverečný účet obce – rok 2017 Prezrieť
Výročná správa 2016 Prezrieť
Správa audítora za rok 2016 Prezrieť
Výročná správa rok 2015 Prezrieť
Smernica – Sadzobník Prezrieť
Zobraziť ďalšie
Návrat na vrch stránky