Zmluvy

Kategórie:
Názov dokumentu Dátum nahratia Príloha
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Prezrieť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2201-023 Prezrieť
Nájomná zmluva Prezrieť
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Prezrieť
Notárska zápisnica o kúpnej zmluve Prezrieť
Zmluva o zabezpečení posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti zamestnancov Prezrieť
Zmluva o prenájme pozemku obce Prezrieť
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112288 Prezrieť
DODATOK č. 10 k Zmluve č. 6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Prezrieť
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve pod V 833/2022 Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Prezrieť
Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve č. 18/05/2020/POI Prezrieť
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok ku Kúpnej zmluve Prezrieť
Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Prezrieť
Návrh poistnej zmluvy č. 3249000202 Prezrieť
Zmluva o dodávke plynu (Materská škola) Prezrieť
Zmluva o dodávke plynu (Obecný úrad) Prezrieť
Zmluva o dodávke plynu (kultúrny dom) Prezrieť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Prezrieť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Zmluva o umiestnení psov do útulku/karanténnej stanice Prezrieť
Dodatok ku kúpnej zmluve Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov Prezrieť
Zmluva o dielo Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok ku kúpnej zmluve Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dohoda č. 20/17/012/17 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov Prezrieť
Dohoda č. 20/17/010/80 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147544 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147542 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147540 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147538 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147536 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147532 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147528 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147249 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7/1000147252 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov Prezrieť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Zmluva č. 30/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Prezrieť
Zmluva o dielo č. PK 2019/001 Prezrieť
Zmluva o zabezpečení posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti zamestnancov, kt. vykonávajú práce zaradené do kat. 1 a 2 Prezrieť
Zmluva o dielo Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 10.5.2019 Prezrieť
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2014/2100/2639 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastn. práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Prezrieť
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok ku kúpnej zmluve Prezrieť
Zmluva o dielo – vybudovanie detského ihriska Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002703 o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu… Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 11.6.2018 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Prezrieť
Zmluva č. 670/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Záložná zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastn. práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
Zmluva o zriadení vecných bremien Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
ZMLUVA č.: 7/1000099235, Príloha ku zmluve č.: 7/1000099235 Prezrieť
Dodatok – Opravná doložka N 259/2017 Prezrieť
Dodatok – Opravná doložka N 259/2017 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE Č. 02/2017 ZO DŇA 23. JANUÁRA 2017 Prezrieť
ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu Prezrieť
ŠFRB Záložná zmluva č. 400/161/2017 Prezrieť
Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecných bremien Prezrieť
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Prezrieť
Kúpna zmluva N 259/2017 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
KÚPNA ZMLUVA ev. č. kupujúceho: 17/71/15/13400/031/-ZoS/KZ Prezrieť
Kúpna zmluva č.02/2017 Prezrieť
ZMLUVA Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok č.1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Prezrieť
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Prezrieť
Zmluva o dielo č. O/251/2016 – METAL SERVIS Recycling, s.r.o. Prezrieť
Zmluva o dielo č. O/014/2013 Prezrieť
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Dohoda o zániku vecného bremena Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 02/2017 Prezrieť
Zobraziť ďalšie
Návrat na vrch stránky