Zmluvy

Kategórie:
Názov dokumentu Dátum nahratia Príloha
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov Prezrieť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Zmluva č. 30/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Prezrieť
Zmluva o dielo č. PK 2019/001 Prezrieť
Zmluva o zabezpečení posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti zamestnancov, kt. vykonávajú práce zaradené do kat. 1 a 2 Prezrieť
Zmluva o dielo Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 10.5.2019 Prezrieť
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2014/2100/2639 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastn. práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Prezrieť
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok ku kúpnej zmluve Prezrieť
Zmluva o dielo – vybudovanie detského ihriska Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002703 o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu… Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 11.6.2018 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Prezrieť
Zmluva č. 670/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Záložná zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastn. práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
Zmluva o zriadení vecných bremien Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
ZMLUVA č.: 7/1000099235, Príloha ku zmluve č.: 7/1000099235 Prezrieť
Dodatok – Opravná doložka N 259/2017 Prezrieť
Dodatok – Opravná doložka N 259/2017 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE Č. 02/2017 ZO DŇA 23. JANUÁRA 2017 Prezrieť
ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu Prezrieť
ŠFRB Záložná zmluva č. 400/161/2017 Prezrieť
Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecných bremien Prezrieť
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Prezrieť
Kúpna zmluva N 259/2017 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
KÚPNA ZMLUVA ev. č. kupujúceho: 17/71/15/13400/031/-ZoS/KZ Prezrieť
Kúpna zmluva č.02/2017 Prezrieť
ZMLUVA Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok č.1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Prezrieť
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Prezrieť
Zmluva o dielo č. O/251/2016 – METAL SERVIS Recycling, s.r.o. Prezrieť
Zmluva o dielo č. O/014/2013 Prezrieť
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Dohoda o zániku vecného bremena Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 02/2017 Prezrieť
Zobraziť ďalšie
Návrat na vrch stránky