Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027”

V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), zaslal Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra ako dotknutej obci záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“, ktorého obstarávateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Obec Kamenica nad Hronom v súlade s ustanovením uvedeného zákona oznamuje, že do stanoviska je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom počas stránkových hodín. Stanovisko je zverejnené v prílohe.

Prílohy

Návrat na vrch stránky