Oznámenia

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Máté Károly Benjamin

Odosielateľ: Slovenská konsolidačná, a.s.

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom.

Verejná vyhláška

Návrat na vrch stránky