Veľkokapacitné kontajnery

O 11. a 12. októbra 2019, t.j. v piatok a v sobotu ráno od 8.00 do 17.00 hod. budú na smetisku pri bývalom Doprastave vyložené veľkokapacitné kontajnery na veľkoobjemný odpad, to znam. odpad, ktorý pre svoju veľkosť nedá vložiť do klasickej kuka nádoby – napr. matrace, kusy nábytku, koberce a ostatné veľké veci, ktoré nepatria do separovaného zberu. Tento odpad je potrebné v rámci možností rozmerovo zmenšiť, aby bolo možné kontajner čo najlepšie kapacitne vyťažiť.

Do kontajnera nepatrí a zakazuje sa ukladať:

  • bežný komunálny odpad;
  • separovaný odpad ako papier, sklo, plasty – na tieto druhy odpadu sú v obci umiestnené kontajnery na separovaný odpad;
  • biologicky rozložiteľný odpad – napr. bioodpad z kuchyne, orezané kríky, pokosená tráva, haluzina;
  • elektroodpad;
  • pneumatiky;
  • nebezpečný odpad – autobatérie, oleje;
  • stavebný odpad

Odpad sa nesmie ukladať mimo pristaveného kontajnera!

Za pochopenie ďakujeme.

Návrat na vrch stránky