Oznámenie o strategickom dokumente

Podľa ust. § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Kamenica nad Hronom zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán obce Kamenica nad Hronom”.

Do oznámenie je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom počas stránkových hodín.

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 14 dní od zverejnenia tohto oznámenia, to znam. do 16.8.2023, na adresu:

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-uzemny-plan-obce-kamenica-nad-hronom-

Návrat na vrch stránky